ඇලවීමේ උපාංගය සමඟ ස්වයංක්‍රීය පෙරහන් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය